Zaznacz stronę

OC po terminie to zapytanie, które bardzo często się pojawia i powtarza. Właśnie dlatego postanowiłam się z nim porządnie rozprawić. Kwestia OC po terminie nie jest też jednoznaczna. Może bowiem chodzić o opłacenie składki, przedłużenie umowy lub jej wypowiedzenie.  W poniższych podrozdziałach omówię każdy z tych elementów.

Ubezpieczenie OC

Na początek kilka słów wstępu. Ubezpieczenie OC pojazdu jest polisą obowiązkową. Jego wykupienie jest więc koniecznością, jeżeli ma się samochód lub motocykl. Wybór firmy ubezpieczeniowej należy już jednak do samego ubezpieczonego. W tym zakresie nie regulują tego żadne przepisy. Polisa OC zawierana jest zazwyczaj na rok i po tym okresie należy przedłużyć ją na kolejny. Rzadko zdarza się, by ubezpieczenie można było zawrzeć na dwa lata, ale i tak się da w wyjątkowych okolicznościach. Polisę możesz opłacić jednorazowo, w dwóch ratach, czterech lub dwunastu. Gdy opłacasz ją jednorazowo jest najtańsza. Gdy opłacasz w dwóch ratach jest droższa i tak dalej. Najkorzystniej jest zapłacić raz i mieć problem z głowy. Po upływie okresu ubezpieczenia umowę można przedłużyć w tej samej firmie lub zawrzeć ją w nowej. Wszystko zależy od ubezpieczonego. To tyle tytułem wstępu. Teraz kwestie OC po terminie.

Przedłużenie OC po terminie

Może się tak zdarzyć, że koniec ochrony ubezpieczeniowej jakoś się przegapi. Nie ma z tym żadnego problemu, ponieważ firma, która dotychczas oferowała polisę, przedłuży ją automatycznie. W ten sposób zapominalski kierowca nie ma przerwy w ubezpieczeniu. Ochrona trwa nadal, na tych samych warunkach. Trzeba tylko nową polisę opłacić. Przedłużenie OC po terminie nie jest więc problemem, ponieważ taka sytuacja się nie zdarza.

Gorzej, gdy w planach masz zmianę ubezpieczyciela, a termin wygaśnięcia polisy minął i towarzystwo automatycznie zawarło nową. Co wtedy? Zmiana ubezpieczyciela OC po terminie też jest możliwa. Wystarczy szybko zawrzeć nową umowę w nowym towarzystwie i niezwłocznie ją opłacić. Do firmy, która automatycznie przedłużyła ubezpieczenie trzeba wysłać wypowiedzenie umowy OC. Prawdopodobnie, zajdzie konieczność zapłacenia za te kilka dni, kiedy poprzednia firma świadczyła ochronę. Nie będą to jednak duże pieniądze.

Składka jest bowiem dzielona na 365 dni – w ten sposób uzyskuje się stawkę dzienną. Tę stawkę dzienną firma mnoży razy liczbę dni, gdy ochrona trwała. Wynik jest należnością dla poprzedniego ubezpieczyciela. Takie rozwiązanie jest korzystne. W polskich przepisach jest przewidziana kara za brak ciągłości OC. Jej wysokość jest uzależniona od tego, jak długo trwała ta przerwa. Więcej na temat kar znajduje się w osobnym artykule. Automatyczne przedłużenie OC eliminuje ten problem. Kierowca nie otrzyma mandatu za przerwę, ominie  go również kara za brak OC. Jeżeli jednak, z jakiegoś powodu, dotychczasowy ubezpieczyciel nie przedłuży umowy, wówczas trzeba niezwłocznie zawrzeć taką samodzielnie. Ubezpieczyciel może nie przedłużyć umowy, jeżeli kierowca nie opłacał regularnie składek. W takiej sytuacji może pojawić się przerwa w OC. Jak uniknąć kary? Szybko zawrzeć nową lub pamiętać o tym przed upływem terminu.

OC po terminie

Opłata OC po terminie

Skoro mowa o opłacaniu składek, warto wiedzieć, jakie konsekwencje pociąga za sobą opłata OC po terminie. W najlepszym przypadku – żadnych. Firmy ubezpieczeniowe wyznaczają czas na opłacenie składki, a gdy się go nie dotrzyma, wówczas wysyłają ponaglenia, których zadaniem jest zmotywowanie ubezpieczonego do uiszczenia opłaty. Dopiero, gdy te ponaglenia nie działają, wówczas firma wysyła poważniejsze wezwania i rozpoczyna naliczanie odsetek za nieterminową wpłatę. Spóźnienie z opłatą OC w żaden sposób jednak nie wpływa na samą umowę. Od momentu jej zawarcia jest ona ważna, a kierowca ma ubezpieczenie. Problemy mogą być wyłącznie finansowe – dopłata kary za nieterminową wpłatę. Dodatkowym kłopotem może być to, że firma nie przedłuży polisy automatycznie. Niezapłacenie składki ubezpieczeniowej w terminie nie pociąga za sobą dużych kar czy innych konsekwencji. A co z wypowiedzeniem ubezpieczenia?

upłynął termin ubezpieczenia OC

Wypowiedzenie OC po terminie

Kilka słów o tym już było w pierwszym paragrafie. Wypowiedzenie OC po terminie też jest możliwe, pod warunkiem, że zostaną zachowane pewne zasady. Jeżeli martwisz się o podwójne ubezpieczenie OC, wypowiedzenie wznowionej polisy (automatycznie przedłużonej) możesz złożyć w dowolnym momencie jej trwania. Nie ma żadnych ograniczeń czasowych. Trzeba jedynie złożyć w dotychczasowym towarzystwie odpowiednie pismo, a do niego dołączyć informację na temat ochrony ubezpieczeniowej w innej firmie. Dotychczasowy ubezpieczyciel obliczy, ile kosztowało go udzielenie ochrony i rozwiąże umowę. Koszt ochrony trzeba pokryć, ale jest to jedyny wydatek związany z rezygnacją z polisy. Jak widać, kwestia OC po terminie – czy to opłat, czy przedłużenia, czy wypowiedzenia nie jest bardzo skomplikowana czy problematyczna. Nie wiąże się też z dużymi konsekwencjami. Jeżeli więc zdarzyło Ci się o czymś zapomnieć, to szybko opłać/wypowiedz/zawrzyj polisę i problem zostanie rozwiązany.