Zaznacz stronę

Ubezpieczenie all risks to formuła, którą agenci bardzo często jest proponują klientom przy zawieraniu umowy ubezpieczenia nieruchomości. Rzadko jednak klienci otrzymują na ten temat wyczerpujące informacje. Przez to pojawiają się pytania, czym jest ta formuła. Jak ją rozumieć i co właściwie daje? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć poniżej.

Ubezpieczenie nieruchomości

Na początek kilka słów wstępu o samym ubezpieczeniu nieruchomości. W ramach tej polisy można roztoczyć ochronę ubezpieczeniową nad:

Zależnie od wybranego pakietu lub zakresu, ochronę można rozszerzyć. Obejmuje wówczas mieszkańców nieruchomości, nekropolie czy obiekty, które znajdują się na działce (altanki, garaże itp.). Poza zakresem przedmiotów, czy obiektów objętych ochroną, ubezpieczony wybiera również zakres ryzyk ubezpieczeniowych.

all risks

Rodzaje ryzyk ubezpieczeniowych

Ryzyka ubezpieczeniowe to nic innego jak zdarzenia, za które odpowiada towarzystwo ubezpieczeniowe. Jeżeli dojdzie do pożaru – firma wypłaci odszkodowanie. Ryzykiem ubezpieczeniowym jest więc pożar. Lista ryzyk znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, z którymi warto się zapoznać przed zawarciem umowy ubezpieczeniowej. Zasadniczo, ryzyka dzieli się na dwie grupy:

  • ryzyka nazwane;
  • ryzyka nienazwane;

Poniżej wyjaśnienie.

Ryzyka nazwane

Ubezpieczenie mieszkania na wypadek ryzyk nazwanych to takie, w którym obowiązują ścisłe definicje. Ubezpieczyciel bierze na siebie odpowiedzialność za konkretne zdarzenia, np.: pożar, zalanie, wichury. Co to oznacza? Jeżeli dojdzie do zdarzenia, w którym szkody spowoduje jedno z WYMIENIONYCH ryzyk, to firma wypłaci odszkodowanie. Jeżeli jednak szkody będą spowodowane przez ryzyko NIEWYMIENIONE, wówczas nie dostaniesz odszkodowania.

Przykład:

Ubezpieczyłeś mieszkanie na wypadek pożaru, zalania, przepięcia i powodzi, ale nie na wypadek wichur i silnych wiatrów. Podczas ostatniej wichury, wiatr zerwał Ci dach z domu. Zgłaszasz się do swojego ubezpieczyciela, ale ten odmawia wypłaty odszkodowania. To możliwe ponieważ wichury i silne wiatry nie leżały w zakresie jego odpowiedzialności. Taka polisa może być za mała. Ubezpieczenie na wypadek ryzyk nazwanych możesz zawrzeć tylko na zdarzenia ZDEFINIOWANE w OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia). Może się tak zdarzyć, że wybierzesz wszystkie ryzyka z OWU, a do zniszczeń dojdzie z jakiegoś innego powodu. W takiej sytuacji firma nie ma obowiązku wypłacić Ci odszkodowania.

ryzyka nazwane

All risks – ryzyka nienazwane

Ubezpieczenie mieszkania na wypadek ryzyk nienazwanych to znacznie szersza forma ochrony. Dzięki niej, firma bierze odpowiedzialność zarówno za te zdarzenia, które zostały zdefiniowane w OWU, jak i za te, które nie zostały tam jasno nazwane i zdefiniowane. Przykład: Firma zdefiniowała pożar, zalanie, powódź, przepięcie i wichury. Przy czym wichury są tu rozumiane jako wiatr o określonej prędkości. Podczas ostatniego wieczoru, Twój dom zniszczył podmuch wiatru, ale zgodnie z zapisami meteorologów, wiatr był słabszy niż w definicji Twojego towarzystwa. Nie można więc uznać, że była to wichura. Ponieważ ubezpieczyłeś się na wypadek ryzyk nienazwanych, to firma ubezpieczeniowa musi wypłacić odszkodowanie, bo zadziałało właśnie ryzyko nienazwane. Nie była to wichura (zbyt słaby wiatr), ale do zniszczeń doszło. Właśnie dlatego opcja ubezpieczenia od ryzyk nienazwanych jest korzystniejsza. Firma bierze odpowiedzialność za wszelkie działanie sił przyrody, a nie tylko za takie, które spełnia wymagania zapisane w OWU.

Ubezpieczenie all risks – jak to rozumieć?

Ubezpieczenie od ryzyk nienazwanych to właśnie wspomniana formuła all risks. Jak należy ją rozumieć i co jest brane pod uwagę przy wypłacie odszkodowania? Przede wszystkim należy ją rozumieć, jako znacznie szerszy zakres ochrony. Daje lepsze zabezpieczenie i znacznie podnosi prawdopodobieństwo otrzymania wypłaty w razie zdarzenia. Powyższy przykład z wiatrem jest tu bardzo wymowny – wiatr może mieć różną prędkość, ale nie jest powiedziane, że zniszczeń dokona tylko ten “zdefiniowany”.

Zakres ochrony w all risks

Zakres ochrony jest więc niemalże nieograniczony. “Niemalże” jest tu bardzo istotnym słowem, ale o tym za chwilę. W ramach ochrony ubezpieczeniowej świadczonej w formule all risks towarzystwo ubezpieczeniowe bierze na siebie odpowiedzialność za ryzyka nazwane i nienazwane. Cokolwiek by się zdarzyło i doprowadziło do powstania szkód – to wszystko wiąże się z wypłatą odszkodowania. Wyjątkiem są jedynie wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa. Znajdziesz je w odrębnym rozdziale OWU.

Wypłata odszkodowania

Skoro o tym mowa, jak wygląda wypłata odszkodowania? Ubezpieczony przesyła dokumenty potwierdzające szkodę do towarzystwa ubezpieczeniowego, a to podejmuje kroki do jej wyceny (rzeczoznawca ocenia zakres zniszczeń), a następnie rozpoczyna procedurę przyznania i wypłaty odszkodowania. Jeżeli, z jakiegoś powodu, towarzystwo nie chce wypłacić pieniędzy, wówczas MUSI udowodnić, że wypłata się nie należy. To nie poszkodowany musi udowodnić, że należą mu się pieniądze, ale firma ubezpieczeniowa, że się one nie należą. Towarzystwo może odmówić wypłaty odszkodowania wyłącznie wtedy, gdy udowodni, że zniszczenia zostały spowodowane przez jedno ze zdarzeń, zawartych w wyłączeniach odpowiedzialności.

ryzyka nienazwane

Wyłączenia odpowiedzialności

Kilka słów na ten temat, bo to istotna kwestia. Wyłączenia odpowiedzialności to zdarzenia, które powodują, że odszkodowanie nie zostanie wypłacone. Zasadniczo w tej grupie znajdują się celowe działania poszkodowanego (które służą wyłudzeniu pieniędzy z polisy) lub działania wynikające z rażącego niedbalstwa (pozostawienie włączonego żelazka na desce do prasowania, co skutkuje pożarem). Jeżeli firma udowodni, że zdarzenie zostało spowodowane celowo lub jest wynikiem niedbalstwa, może odmówić wypłaty pieniędzy. Wśród wyłączeń znajduje się również działalność poszkodowanego pod wpływem alkoholu i środków odurzających, działalność osób bliskich poszkodowanemu i zamieszkujących z nim wspólnie w jednym gospodarstwie domowym. Każda firma ubezpieczeniowa ma własną listę wyłączeń i warto się z nią zapoznać przed podpisaniem umowy. Podsumowując, ubezpieczenie all risks, to ochrona na wypadek wszelkich zdarzeń ubezpieczeniowych, poza tymi, które znajdują się na liście wyłączeń.