Zaznacz stronę

Ubezpieczenie all risks to formuła, którą agenci bardzo często jest proponują klientom przy zawieraniu umowy ubezpieczenia nieruchomości. Rzadko jednak klienci otrzymują na ten temat wyczerpujące informacje. Przez to pojawiają się pytania, czym jest ta formuła. Jak ją rozumieć i co właściwie daje? Jakie są korzyści ubezpieczenia mieszkania od wszystkich ryzyk? Czy wszystkie informacje znaleźć można w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć poniżej.

Ubezpieczenie nieruchomości

Zanim omówię ubezpieczenie all risk na początek kilka słów wstępu o samym ubezpieczeniu nieruchomości. W ramach tej polisy można roztoczyć ochronę ubezpieczeniową nad:

Zależnie od wybranego pakietu lub zakresu, ubezpieczenie mieszkania lub domu można rozszerzyć. Obejmuje wówczas mieszkańców nieruchomości, nekropolie czy obiekty, które znajdują się na działce (altanki, garaże itp.). W praktyce oznacza to, że niemalże wszystko można w ten sposób ochronić. Poza zakresem przedmiotów, czy obiektów objętych ochroną, ubezpieczony wybiera również zakres ryzyk ubezpieczeniowych.

Tak też polisy mieszkaniowe dzielimy zależnie od zakresu odpowiedzialności, który jest opisany w umowie ubezpieczenia.

all risks

Rodzaje ryzyk ubezpieczeniowych

Ryzyka ubezpieczeniowe to nic innego jak zdarzenia, za które odpowiada towarzystwo ubezpieczeniowe, czyli takie, których wystąpienie uprawnia uzyskanie odszkodowania. Jeżeli dojdzie do pożaru – firma wypłaci odszkodowanie. Ryzykiem ubezpieczeniowym jest więc pożar. Lista ryzyk znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, z którymi warto się zapoznać przed zawarciem umowy ubezpieczeniowej. Zasadniczo, ryzyka dzieli się na dwie grupy:

  • ryzyka nazwane – szkody spowodowane przez konkretnie zdefiniowane zdarzenia;
  • ryzyka nienazwane (all risk) – polisa świadcząca kompleksową ochronę;

Poniżej wyjaśnienie.

Ryzyka nazwane

Ubezpieczenie mieszkania na wypadek ryzyk nazwanych to takie, w którym obowiązują ścisłe definicje. Ubezpieczyciel bierze na siebie odpowiedzialność za konkretne zdarzenia, np.: pożar, zalanie, wichury. Co to oznacza? Jeżeli dojdzie do zdarzenia, w którym szkody spowoduje jedno z WYMIENIONYCH ryzyk, to firma wypłaci odszkodowanie. Jeżeli jednak szkody będą spowodowane przez ryzyko NIEWYMIENIONE, wówczas nie dostaniesz odszkodowania. Najczęściej są to szkody wyrządzone przez działanie sił natury lub osób trzecich.

Trzeba przy tym wiedzieć, że jeżeli zgłosisz szkodę, a towarzystwo ubezpieczeniowe uzna, że spowodowało ją jedno z wyłączeń odpowiedzialności to ciężar dowodu, że tak właśnie było spoczywa na towarzystwie ubezpieczeniowym. Jeżeli nie wykaże tego, to musi wypłacić odszkodowanie. Jeżeli jednak wykaże, że w nie zadziałało ryzyko nazwane tylko z wyłączeń, to pieniędzy nie otrzymasz.

Przykład:

Ubezpieczyłeś mieszkanie na wypadek pożaru, zalania, przepięcia i powodzi, ale nie na wypadek wichur i silnych wiatrów. Podczas ostatniej wichury, wiatr zerwał Ci dach z domu. Zgłaszasz się do swojego ubezpieczyciela, ale ten odmawia wypłaty odszkodowania. To możliwe ponieważ wichury i silne wiatry nie leżały w zakresie jego odpowiedzialności. Taka polisa może być za mała. Ubezpieczenie na wypadek ryzyk nazwanych możesz zawrzeć tylko na zdarzenia ZDEFINIOWANE w OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia). Może się tak zdarzyć, że wybierzesz wszystkie ryzyka z OWU, a do zniszczeń dojdzie z jakiegoś innego powodu. W takiej sytuacji firma nie ma obowiązku wypłacić Ci odszkodowania.

ryzyka nazwane

All risks – ryzyka nienazwane

Ubezpieczenie mieszkania na wypadek ryzyk nienazwanych, czyli właśnie w formule all risk to znacznie szersza forma ochrony. Dzięki niej, firma bierze odpowiedzialność zarówno za te zdarzenia, które zostały zdefiniowane w OWU, jak i za te, które nie zostały tam jasno nazwane i zdefiniowane. Nadal to szkody wyrządzone przez działanie sił natury i osób trzecich, ale katalog tych szkód jest znacznie szerszy niż w przypadku ryzyk nazwanych. 

Przykład: Firma zdefiniowała pożar, zalanie, powódź, przepięcie i wichury. Przy czym wichury są tu rozumiane jako wiatr o określonej prędkości. Podczas ostatniego wieczoru, Twój dom zniszczył podmuch wiatru, ale zgodnie z zapisami meteorologów, wiatr był słabszy niż w definicji Twojego towarzystwa. Nie można więc uznać, że była to wichura. Ponieważ ubezpieczyłeś się na wypadek ryzyk nienazwanych, to firma ubezpieczeniowa musi wypłacić odszkodowanie, bo zadziałało właśnie ryzyko nienazwane. Nie była to wichura (zbyt słaby wiatr), ale do zniszczeń doszło. Właśnie dlatego opcja ubezpieczenia od ryzyk nienazwanych jest korzystniejsza. Firma bierze odpowiedzialność za wszelkie działanie sił przyrody, a nie tylko za takie, które spełnia wymagania zapisane w OWU.

Wiesz więc wstępnie co oznacza ubezpieczenie all risk. Czas omówić ten temat nieco dokładniej. 

Ubezpieczenie all risks – jak to rozumieć?

Ubezpieczenie od ryzyk nienazwanych to właśnie wspomniana formuła all risks (co znaczy all risk? Wszystkie ryzyka). Jak należy ją rozumieć i co jest brane pod uwagę przy wypłacie odszkodowania gdy masz ubezpieczenie mieszkania all risk? Przede wszystkim należy ją rozumieć, jako znacznie szerszy zakres ochrony. Daje lepsze zabezpieczenie i znacznie podnosi prawdopodobieństwo otrzymania wypłaty w razie zdarzenia. Powyższy przykład z wiatrem jest tu bardzo wymowny – wiatr może mieć różną prędkość, ale nie jest powiedziane, że zniszczeń dokona tylko ten “zdefiniowany”.

Dla klienta formuła ubezpieczenia all risk jest znacznie korzystniejsza. Stanowi pełne ubezpieczenie domu, które dodatkowo można rozszerzyć o również pełne ubezpieczenie mienia. 

Zakres ochrony w all risks

Zakres ochrony w takim ubezpieczeniu mieszkania jest więc niemalże nieograniczony. “Niemalże” jest tu bardzo istotnym słowem, ale o tym za chwilę. W ramach ochrony ubezpieczeniowej świadczonej w formule all risks towarzystwo ubezpieczeniowe bierze na siebie odpowiedzialność za ryzyka nazwane i nienazwane. Cokolwiek by się zdarzyło i doprowadziło do powstania szkód – to wszystko wiąże się z wypłatą odszkodowania. Wyjątkiem są jedynie wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa. Znajdziesz je w odrębnym rozdziale OWU.

Ważną kwestią jest też, że polisa ta może dotyczyć mienia znajdującego się w budynku. Otóż, przedmiotem ubezpieczenia all risks jest mieszkanie lub dom oraz wszystko, co się w nich znajduje z wyjątkiem (i to jest bardzo istotne!) rzeczy, które ubezpieczony zostawi na balkonie, tarasie lub w ogrodzie. Jeżeli więc chcesz, by polisa all risks zadziałała, musisz mieć to na uwadze.

Wypłata odszkodowania

Skoro o tym mowa, jak wygląda wypłata odszkodowania? Ubezpieczony przesyła dokumenty potwierdzające szkodę do towarzystwa ubezpieczeniowego, a to podejmuje kroki do jej wyceny (rzeczoznawca ocenia zakres zniszczeń), a następnie rozpoczyna procedurę przyznania i wypłaty odszkodowania. Jeżeli, z jakiegoś powodu, towarzystwo nie chce wypłacić pieniędzy, wówczas MUSI udowodnić, że wypłata się nie należy. To nie poszkodowany musi udowodnić, że należą mu się pieniądze, ale firma ubezpieczeniowa, że się one nie należą. Towarzystwo może odmówić wypłaty odszkodowania wyłącznie wtedy, gdy udowodni, że zniszczenia zostały spowodowane przez jedno ze zdarzeń, zawartych w wyłączeniach odpowiedzialności.

ryzyka nienazwane

Wyłączenia odpowiedzialności

Kilka słów na ten temat, bo to istotna kwestia. Wyłączenia odpowiedzialności to zdarzenia, które powodują, że odszkodowanie nie zostanie wypłacone. Zasadniczo w tej grupie znajdują się celowe działania poszkodowanego (które służą wyłudzeniu pieniędzy z polisy) lub działania wynikające z rażącego niedbalstwa (pozostawienie włączonego żelazka na desce do prasowania, co skutkuje pożarem).

Jeżeli firma udowodni, że zdarzenie zostało spowodowane celowo lub jest wynikiem niedbalstwa, może odmówić wypłaty pieniędzy. Wśród wyłączeń znajduje się również działalność poszkodowanego pod wpływem alkoholu i środków odurzających, działalność osób bliskich poszkodowanemu i zamieszkujących z nim wspólnie w jednym gospodarstwie domowym. Może tu się znaleźć również powstanie szkody na skutek dostawy o niewłaściwych parametrach wody, gazu czy elektryczności. Każda firma ubezpieczeniowa ma własną listę wyłączeń i warto się z nią zapoznać przed podpisaniem umowy. Podsumowując, ubezpieczenie all risks, to ochrona na wypadek wszelkich zdarzeń ubezpieczeniowych, poza tymi, które znajdują się na liście wyłączeń.

Podsumowanie i najczęściej zadawane pytania

Pamiętaj, że brak przeglądów technicznych może stanowić dla firmy ubezpieczeniowej podstawę do tego, by odmówić wypłaty odszkodowania. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe, które oferuje polisę mieszkaniową chroni bowiem wyłącznie przed zdarzeniami losowymi lub tymi wyrządzonymi przez osoby trzecie (można tu podać przykład kradzieży zwykłej).

Czym różni się ubezpieczenie ryzyk wszystkich od zwykłego ubezpieczenia? Przede wszystkim tym, że chroni przed wszystkimi możliwymi zdarzeniami, a nie tylko przed małą liczbą kilku wybranych, co ma ogromne znaczenie praktyczne dla właściciela nieruchomości.

Warto przy tym wiedzieć, że taka polisa może również pokryć koszty zapobiegania szkodzie, zmniejszania jej rozmiarów, akcji ratowniczej czy uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.

Mimo tego, że polisa all risks chroni od ryzyk wszystkich, to nadal ma ona pewien zakres wyłączeń odpowiedzialności. All risk obejmuje szkody wyrządzone przez działanie sił natury i osób trzecich. All risk domu nie zadziała w momencie, gdy domownicy wyrządzą szkodę będąc pod wpływem alkoholu, celowo lub dopuszczając się rażącego niedbalstwa. Pełną listę znajdzie w dziale wyłączeń odpowiedzialności w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej i koszty

Warto wiedzieć, że ubezpieczenie all risks może być dostępne w różnych wariantach cenowych. Wiele zależy od tego, jaka firma je oferuje. Nie zawsze najtańsze ubezpieczenie jest najlepsze. Warto zobaczyć też, jak wygląda sposób likwidacji szkody czy ogólnie, jak wygląda obsługa klienta.

Przed podpisaniem umowy ubezpieczenia zapoznaj się więc z dostępnymi ofertami ubezpieczenia i wybierz tę, która dla Ciebie będzie najkorzystniejsza. Nie zawsze np. wariant all risks obejmuje ruchomości domowe. Jeżeli zależy Ci na tym, by i one były chronione, to musisz dokładnie przejrzeć oferty poszczególnych towarzystw i poszukać takiej, która Ci to zapewni.

Warto też wiedzieć, że niektóre polisy chronią mienie poza podstawowym miejscem ubezpieczenia. Z reguły wtedy wariant all risk nie działa poza tym miejscem, ale już sam fakt, że możesz ochronić mienie w domku letniskowym jest dużą korzyścią i zabezpieczeniem na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń.

Takie polisy mieszkaniowe oferują szeroki zakres ochrony, co dla ubezpieczonego jest gwarancją spokojnego snu.

Dodatkowo możesz do polisy dokupić sobie home assistance, co jeszcze podniesie poziom Twojego bezpieczeństwa. Pamiętaj, że w razie szkody powstałej na skutek prowadzenia działalności gospodarczej w lokalu, jeżeli tego ie zgłosisz, to nie dostaniesz odszkodowania. 

Podsumowując ubezpieczenie all risk obejmuje szeroką ochronę od zdarzeń losowych, a sama formuła all risk to dla ubezpieczonego spokojny sen. 

admin